https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337903/us/gm165wgbnxbythmo0pti.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1656403024/us/swdv6tlqh8dxytl4ckss.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1581326749/us/jvh2u1elbiwqnfgxm3nr.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337995/us/lgpud1qz0mpms34gxxrn.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1656403262/us/oiinbopmwvakb3xdwfz6.gif
Högskolan i Gävle
Högskolan i Gävle

Fakta

Kontakt

  • Kontakt

    Utbildningsledare
    Fredrik Bökman
    Frågor om utbildningen:
    Mail: info-brp@hig.seHögskolan i Gävle

Högskolan i Gävle

Högskolan i Gävle har cirka 16 000 studenter och erbjuder ett 60-tal utbildningsprogram och påbyggnadsutbildningar. 700 kurser finns inom humaniora, samhälls- och naturvetenskap samt teknik. Läs mer

Magisterprogram i Besluts-, risk- och policyanalys, distans 60 hp

Magisterprogrammet i Besluts-, risk- och policyanalys lär dig att lättare hantera komplicerade beslutsproblem, analysera risker och policyer. Under utbildningen lär du dig att arbeta med olika slags besluts- och riskproblem. Vetenskapliga metoder och resultat kan användas för att fatta beslut och bedöma risker, samtidigt som datorprogram i snabb takt utvecklas för att hantera komplicerade problem. Du kommer använda både teorier och praktiska verktyg, och en viktig del av utbildningen är ett kritiskt perspektiv på när dessa är tillämpliga.

Tillämpa teorin i praktiken

Utbildningen har en teoretisk grund i bland annat beslutsteori, mätnings- och värdeteori samt kognitionspsykologi. Dessa teoretiska delar tillämpas i konkreta problemställningar hämtade från näringsliv och offentlig verksamhet. Det kan handla om avvägningar vid upphandling, investeringar eller diagnostisering och prioritering inom vården.

Problem från din yrkesroll integreras i utbildningen

Under utbildningen kan du välja ett projekt eller en problemställning som knyter an till din tidigare eller pågående verksamhet. Målet med programmet är att ge dig kunskaper och praktiska färdigheter som underlättar för dig att fatta komplicerade beslut inom näringsliv, förvaltning och vård. Du har också nytta av utbildningen när du ska analysera, bedöma och åtgärda risker samt för att utforma policyer. Kursdeltagarna har olika bakgrunder, från många olika ämnesdiscipliner, vilket ger möjlighet till värdefulla utbyten av erfarenheter.

Om utbildningen

Inom alla sektorer av samhället är det nödvändigt att hantera komplicerade beslutsproblem, att upptäcka och bedöma storleken på risker av olika slag och att utforma en adekvat policy för olika verksamheter. Det finns idag vetenskapliga resultat och metoder som är användbara i dessa sammanhang och det pågår en snabb utveckling av mjukvara med syftet att underlätta hanteringen av komplicerade samhälleliga problemställningar. Det är till exempel fråga om program för kunskapsrepresentation i planeringsunderlag, simulering som grundval för prognoser samt olika former av beslutsstöd och expertsystem. Men användningen av dessa metoder kräver förståelse för den underliggande teoribildningen, för mätnings- och värdeteori samt för beslutsfattandets kognitiva och etiska sidor.

Det är vanligt att uppdela beslutsteorin i tre delområden, nämligen normativ, deskriptiv och preskriptiv beslutsteori. Samtliga tre områden behandlas i utbildningsprogrammet. ­Vidare presenteras mätnings- och värde­teoretiska samt kognitiva aspekter på beslutsfattande. Etiska och juridiska perspektiv diskuteras och rationell utformning av beslutsunderlag, bl.a. genom visualisering, behandlas. En annan be­tydelsefull del av undervisningen är dator­övningar, då olika beslutsstöd prövas och utvärderas.

Utbildningen har en teoretisk grundval med inslag av kritisk reflektion men med fokus på praktisk tilllämpbarhet. Utbildningens teoretiska delar kommer att tillämpas i konkreta problemställningar hämtade från näringsliv och offentlig verksamhet. Under utbildningen har du möjlighet att välja ett projekt eller en problemställning som knyter an till din tidigare eller pågående verksamhet eller intresseinriktning. Det är också möjligt att genomföra utbildningen genom att lösa förelagda uppgifter och PM-skrivande. Programmet ger kunskaper och praktiska färdigheter som underlättar komplicerat beslutsfattande.

Programmet ges på halvfart, helt på distans och på svenska.

Efter utbildningen

Målet med utbildningen är att ge en teoretisk och praktisk grund för att arbeta med för­beredelser, analyser och komplicerat besluts­fattande inom näringsliv, förvaltning och vård. Att analysera, bedöma och åtgärda risker samt att analysera och utforma olika typer av policier kan ingå i de kommande arbetsuppgifterna.

Studera flexibelt, helt på distans

Programmet ges med 50 procent studietakt och är helt på distans, utan fysiska träffar. Du har stor frihet att planera dina studier så att de passar dig själv, t.ex. att jobba på dagarna och studera på kvällarna eller att lägga mycket tid på studierna vissa veckor och mindre tid andra veckor.