https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337903/us/gm165wgbnxbythmo0pti.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1656403024/us/swdv6tlqh8dxytl4ckss.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1581326749/us/jvh2u1elbiwqnfgxm3nr.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337995/us/lgpud1qz0mpms34gxxrn.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1656403262/us/oiinbopmwvakb3xdwfz6.gif
Umeå universitet
Umeå universitet

Fakta

KontaktLärarhögskolan, Umeå Universitet

Lärarhögskolan, Umeå Universitet

Våra utbildningar kännetecknas av yrkesanpassning och gör dig anställningsbar. De bedrivs i nära samarbete med regionens skolor och förskolor. Du genomför din praktik/verksamhetsförlagda utbildning lö... Läs mer

Magisterprogram i arbetsliv och hälsa

Om programmet

Magisterprogrammet i Arbetsliv och Hälsa är ett samarbete mellan medicinsk, samhällsvetenskaplig och teknisk/naturvetenskaplig fakultet, och innehåller inriktningarna arbetsmiljöteknik, beteendevetenskap, ergonomi samt företagssköterska. Via utbildningen får studenter och yrkesverksamma som har nödvändiga baskunskaper en möjlighet att bygga på sin tidigare utbildning och få en magisterexamen med specialkompetens inom området.

Området arbetsliv och hälsa är tvärvetenskapligt och handlar om arbetslivets villkor och dess betydelse för den arbetandes hälsa och välbefinnande. Perspektiv och kunskap hämtas från natur-, samhälls-, beteende- och medicinsk vetenskap. Efter studier i arbetsliv och hälsa ska studenten ha:

  • kunskap om teorier som behandlar arbetsmiljöns påverkan på hälsan,
  • färdigheter att använda ett vetenskapligt förhållningssätt för praktisk problemlösning och hälsofrämjande arbete samt
  • färdigheter att arbeta i tvärvetenskapliga team och ha utvecklat sin förmåga att bedöma arbetsrelaterade, etiska och juridiska dilemman

Behörighet till magisterprogrammet har den som avlagt kandidatexamen eller en yrkesexamen om minst 180 hp. För de olika inriktningarna finns dock särskilda krav. Saknas formell behörighet kan andra betydelsefulla kunskaper och erfarenheter så kallad reell kompetens prövas.

Det här kan du jobba med

Utbildningen ger dig en kompetensprofil som fyller ett behov på arbetsmarknaden där kunskaper om arbetsliv och hälsa efterfrågas, exempelvis inom företagshälsovården.

Även större organisationer har behov av personal med olika kompetenser för hantering av arbetsmiljöfrågor, exempelvis inom personalarbete, produktionsledning eller inom fackligt arbete. Såväl branschorganisationen för företagshälsovård som FHV-delegationen uttrycker att det finns ett starkt behov av kvalificerad kompetens inom området arbetsliv och hälsa.

I företagshälsovårdsbranschen finns det idag omkring 200 företag, där en femtedel av dessa är "inbyggda", d.v.s. en del av ett företags eller en organisations verksamhet. Cirka 4 500 personer är anställda inom branschen och ytterligare ett stort antal arbetar som underleverantörer och konsulter. Den största yrkesgruppen är företagssköterskor, nästan en tredjedel av de 4 500. Därefter kommer i fallande antal beteendevetare, läkare, ergonomer, arbetsmiljöingenjörer, hälsovetare samt gruppen "administratörer och övriga".