https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337903/us/gm165wgbnxbythmo0pti.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1581326749/us/jvh2u1elbiwqnfgxm3nr.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337995/us/lgpud1qz0mpms34gxxrn.png
Sverigehälsan
Sverigehälsan

Fakta

Kontakt

 • Ort

  Malmö, Stockholm

 • Längd

  3 dagar

 • Lärosäte

  Sverigehälsan

 • Sista ansökningsdatum

  Löpande

 • Startdatum

  21 maj Stockholm/28 maj Malmö

 • Utbildningstyp

  Yrkesutbildning

 • Områdesbehörighet/behörighet

  Se utbildarens hemsida

 • Examen

  Kurs i Kris och krisstöd – Sorg och Kris

 • Kategorier:

  Psykologi & Terapi

 • Kontakt

  Tel: 040-698 60 00
  Mail: info@sverigehalsan.seSverigehälsan

Sverigehälsan

Sverigehälsans utbildningar vänder sig till dig som vill arbeta aktivt med hälsa, välmående och personlig utveckling. Vi erbjuder kompletta yrkesinriktade utbildningsprogram inom friskvård, stresshant... Läs mer

Kurs i Kris och krisstöd – Sorg och Kris

Sverigehälsan presenterar en kurs för dig som vill vara mer rustad att möta människor i kris. Kursen syftar till att ge ökad kunskap om individuella utvecklingskriser, livskriser och traumatiska kriser samt hur man på bästa sätt kan bemöta och stödja en människa ur en kris.

Bakgrunden kan vara att den drabbade varit med om en svår händelse, plötsligt dödsfall i ens närhet, fått ett sjukdomsbesked, är anhörig till en person med svår sjukdom eller själv lider av kronisk sjukdom eller funktionsnedsättning mm.

För dig som

 • vill få ökad kunskap om olika typer av individuella kriser och att få verktyg att konkret hantera dessa
 • arbetar inom stödjande, behandlande, personal- och serviceinriktade samhällsfunktioner
 • vill arbeta med att hjälpa och stödja människor i kris.

Krisreaktioner är i regel normala reaktioner på onormala händelser, och med ett väl genomfört krisarbete förebyggs eventuella svårare reaktioner. Krisstöd syftar till att hjälpa individen att återställa balans och funktion.  Huvudfokus ligger på bemötande av en person i kris, när människan ställs inför svåra besked och stor omställning i livet.

Utbildningen riktar sig till dig som möter krisdrabbade människor i ditt arbete inom stödjande, behandlande, personalinriktade och serviceinriktade funktioner inom exempelvis sjukvård, socialtjänst, omsorg, kyrka, kriminalvård, försvar, skola, behandlingshem samt personal- och serviceorganisationer.

Prospekt

Kursen syftar till att ge ökad kunskap om individuella utvecklingskriser, livskriser och traumatiska kriser samt hur man på bästa sätt kan bemöta och stödja en människa ur en kris. Utbildningen omfattar tre dagar.

Inom psykologin menas med kris det reaktionsmönster som följer en händelse eller situation som överstiger personens nuvarande resurser och anpassningsmekanismer. Det finns internationellt vedertagna riktlinjer för krisstöd vid allvarliga händelser. En krisreaktion kan emellertid följa på flera olika händelser i livet. Kursens huvudfokus ligger på den typ av händelser och krisreaktioner som många yrkespersoner möter i sin yrkesvardag, när människan ställs inför svåra besked och stor omställning i livet.

Krisstöd syftar till att hjälpa individer i en krissituation att återställa balans och funktion för att minimera risken för svåra och mer långdragna besvär.  Stödet ska sättas in snabbt och syftar till att stärka individens inneboende resurser och underlätta återgång till vardagen.

Innehållsmässigt ger kursen en bred orientering, från både ett psykologiskt och ett neurobiologiskt perspektiv, på de centrala begreppen inom kris och trauma. Huvudfokus för innehållet ligger på individuella krisreaktioner och sorg och berör bla:

 • vanliga reaktioner vid kris
 • vilka faktorer som påverkar reaktioner
 • coping och bemästringsstrategier
 • normal återhämtning efter kris versus utvecklandet av mer bestående besvär
 • hjärnans sätt att fungera under hot och stress
 • nervsystemet och kroppens försvarsreaktioner på stress och överväldigande händelser
 • motståndskraft och posttraumatisk tillväxt

Deltagaren lär sig identifiera och avskilja olika begrepp inom fältet krispsykologi och förstå vilka faktorer som påverkar individuella krisreaktioner. Kursens praktiska delar syftar till att vara förberedd på att bemöta och stödja människor genom olika sorters kriser. Ramar, vägledande principer och verktyg lärs ut för att hålla krisstödjande samtal på ett professionellt sätt. Avsnittet inbegriper praktiska råd för att möta människor i kris, sorg och smärta utan att själv färgas för mycket.