https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1610095695/us/gdymf3yyctxppatenfrz.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1610095586/us/suz55rrazzlpg8y02dwc.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1610095445/us/mgxc7pqr2o6zqgcwalij.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1606474228/us/rwgcirkqfbiksnnwouef.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1609412341/us/waztxtibxbtgek3gqmk7.jpg
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1608119246/us/oci1shzjkag6gx42t1xb.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1610095335/us/igemfsbg4fm09ifnvfnn.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1610095221/us/tyodxznantzil5jjobjf.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1610095096/us/hs20wb7zlspwprpiwvun.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1609412432/us/lmgrcadk0ej6lmn9xexj.jpg
Malmö universitet

Fakta

Kontakt

 • Ort

  Malmö

 • Längd

  Se respektive kurs/program

 • Lärosäte

  Malmö universitet

 • Sista ansökningsdatum

  15 april

 • Startdatum

  Se respektive kurs/program

 • Utbildningstyp

  Universitet & Högskola

 • Områdesbehörighet/behörighet

  Se utbildarens hemsida

 • Examen

 • Kategorier:

  Geografi & Historia

 • Kontakt

  Universitetslektor
  Stefan Nyzell
  Mail: stefan.nyzell@mau.seHistoria

Huvudområdet historia vid Malmö universitet handlar om kontinuitet och förändring i tid och rum. Människan är en social och kulturell varelse, vars liv studeras i en samhällelig kontext. Därigenom knyts aktör och struktur samman i ett studium av sociala relationer, samhälleliga strukturer och kulturella processer.

Genom ett tydligt underifrånperspektiv fokuseras klass, genus, etnicitet och generation i ett sammanhang av globala processer. Underifrånperspektivet innebär ett studium av människor, som inte själva kommer till tals i skriftiga källor. Därmed är muntlig historia teoretiskt och metodologiskt viktig för att låta dessa röster höras.

Historia finns att läsa som fristående kurs nivå I nivå II nivå III dvs. upp till 90 högskolepoäng. Utbildningen kvalificerar för lärarutbildning 90 hp.

Historia I

Kursen syftar till att med utgångspunkt i människors vardagsliv skapa förståelse av grundläggande historiska förändringsprocesser.

Det ges en historisk översikt från antiken till idag. Handlande människor och samhällstrukturer i förändring studeras utifrån perspektiven klass, genus, etnicitet och generation. Kursen präglas av kulturanalytiska och socialhistoriska angreppssätt.

I de modernhistoriska delarna tillämpas och tränas den muntliga historiens metoder och perspektiv.

Undervisningen består av föreläsningar, diskussionsseminarier, övningar och kortare skriftliga presentationer. Olika former av intervjuer tränas. Ett studentaktivt arbetssätt tillämpas konsekvent.

Historia II

Kursen syftar till att ge fördjupade insikter i historiska förändringsprocesser och människors livsvillkor. Studenterna ska utveckla sin förmåga att med hjälp av vetenskaplig teori och metod bearbeta historiska problem och därvid på ett intresseväckande sätt dokumentera resultatet.

I kursen vidareutvecklas den teoretiska förståelsen av perspektiven generation, genus, klass och etnictet. I kulturanalytiskt inriktade temakurser behandlas bl a sociala villkor och folklig kultur. I en metodkurs bearbetas och problematiseras olika typer av källor. Särskild vikt läggs vid muntliga källor och annat material som behandlas kvalitativt. I kursen ingår ett uppsatsarbete.

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, övningar och skriftliga presentationer. I uppsatskursen produceras ett självständigt arbete under handledning. Arbetet försvaras vid ett seminarium.

Kursen lämpar sig väl som sidoämne (upp till 90hp).

Historia III

Kursen bygger på tidigare studier i historia, och syftar till att ytterligare fördjupa kunskaperna med särskild tonvikt på social och kulturell förändring. Den syftar också till att ge teoretisk kunskap och metodisk färdighet så att studenterna kan genomföra och presentera en vetenskaplig undersökning.

Teorier om social och kulturell förändring, bl a utifrån klass och genus, bearbetas i en teorikurs. Här fördjupas också färdigheterna i att använda, analysera och tolka olika typer av källor, däribland muntliga. I kursen ingår ett större uppsatsarbete. Därigenom fördjupar sig studenterna inom ett valt problemområde.

Undervisningen sker i första hand i seminarieform, dels kring valda problem, dels kring deltagarnas egna uppsatser.

Kursen lämpar sig väl som sidoämne (upp till 90hp).

Historiska studier - Magister-/Masterprogram

För dig som ytterligare vill fördjupa dina studier i historia finns en 1-årig magisterutbildning samt ett 2-årigt mastersprogram i Historiska studier. Hit kan du söka även om du inte har historia som huvudämne på grundläggande nivå.

Att studera historisk förändring och sambanden dåtid-nutid-framtid är centralt för att förstå samtiden. Det finns ett ständigt behov av sådana analyser och av människor med kompetens att göra dem. Sådana analyser tränas du att göra inom Historiska studier.

Profilen är flervetenskaplig och lägger tonvikt på modern historia efter 1800-talet. Klass, genus, etnicitet och generation är centrala begrepp, och underifrånperspektivet lyfter fram den vanliga människans historia. Detta gör dig attraktiv för museer, arkiv och andra kulturin­stitutioner, men också för t ex turistsektorn eller skolan.

Historiska studier har ett nära samarbete med kulturinstitutioner i främst Malmö. Under två längre praktikperioder får du möjlighet att skapa nyttiga kontakter för framtiden.