https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1613482465/us/fu9jvhvwkcvei1gdtdo1.jpg
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1618408304/us/au7zldosfceiktvf6mmq.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1618390309/us/bw7zejxq04r5bnttn51k.gif
Sveriges lantbruksuniversitet

Fakta

KontaktSveriges lantbruksuniversitet

Sveriges lantbruksuniversitet

SLU är ett universitet med samlad kunskap om ett hållbart nyttjande av de biologiska naturresurserna, inom miljö och inom livsvetenskaperna. Läs mer

Hållbar stadsutveckling

Hur agerar man för att skapa en hållbar framtid för våra städer? Är du intresserad av att utbilda dig inom urbana frågor som ur ett tvärvetenskapligt perspektiv ser staden som en helhet där olika delar vävs samman?

Den ökande urbaniseringen är en av nutidens stora utmaningar, där olika hållbarhetsaspekter ställs på sin spets, särskilt mot bakgrund av dagens aktuella miljöproblem. Samtidigt bidrar den tilltagande globaliseringen med ytterligare nya och intressanta möjligheter, men också spänningar i den sociala strukturen, där bland annat integrationsproblematiken har stor tyngd.

Bebyggelse, transporter och resursanvändning är ytterligare faktorer som måste beaktas vid stadsmiljöns utveckling mot en hållbar riktning. Med hållbar utveckling avses ofta de ekologiska aspekterna, men det blir allt tydligare att man måste ta ett helhetsperspektiv, där bland annat sociala, ekonomiska och juridiska faktorer måste kopplas samman med de ekologiska. Eftersom dessa delar är sammanvävda med varandra, ställs höga krav på kompetensen hos de som driver frågan, vare sig det är inom forskning eller olika organisationer och företag.  

Det här läser du på programmet

Arbetet med hållbar stadsutveckling kräver ledning av samarbetet mellan olika parter (offentliga, privata, ideella). Hur ska det se ut? Vilka goda exempel finns? Programmet avser att fylla ett behov av expertis inom detta komplexa fält och samtidigt förbereda för forskarstudier i landskapsplanering. Avsikten är att deltagarna ska kunna ta del av befintlig forskning och arbeta i nära relation till praktiken för att dels kunna utnyttja befintlig erfarenhet och arbeta praktiskt med frågor om hållbar utveckling, dels få en bakgrund för att kunna fördjupa kunskapen om hur hållbar utveckling kan förverkligas på ett innovativt sätt.

Programmet vänder sig till dig som redan har en kandidatexamen inom ett brett spektrum av olika discipliner: arkitektur, byggd miljö, företagsekonomi, fastighetsvetenskap, fysisk planering, kulturgeografi, landskapsarkitektur, landskapsplanering, ledarskap och organisation, miljövetenskap, naturgeografi och statsvetenskap. Alternativt kan man ha en akademisk yrkesexamen: arkitektexamen, civilingenjörsexamen, högskoleingenjörsexamen, landskapsarkitektexamen eller landskapsingenjörsexamen.

En viktig princip i undervisningen är att man arbetar med verkliga fall, för att främja verklighetsförankringen och för att kunskapsinhämtandet ska kännas meningsfullt och relevant. Detta är särskilt viktigt då utbildningen vänder sig till yrkesverksamma såväl som nyexaminerade kandidater inom tämligen skilda fält. Denna mångfald av erfarenhet och kompetens bland deltagarna är tänkt att ge ytterligare en dimension till den inhämtade kunskapen.

Programmet är ett samarbete mellan SLU Alnarp och Malmö högskola.

Framtid
Utbildningen gör dig förberedd för en ledande roll i processer, kunskapsutveckling och opinionsbildning i olika organisationer, förvaltningar och företag som arbetar med utveckling av hållbara städer. Hållbar utveckling, inte minst när det gäller stadsmiljö, är redan en viktig fråga på många arbetsplatser, och behovet av personer med bred kunskap inom ämnet samt god förmåga att kommunicera och reflektera kan antas bli ännu större framöver.

Du kan arbeta dels inom offentliga organisationer, till exempel på ett stadsbyggnadskontor eller en miljöförvaltning, dels inom näringslivet hos företag som har intresse för stadsutveckling. Dessa företag arbetar exempelvis med byggande, urban design, fastighetsutveckling, miljö, energi och samhällsbyggnad. Dessutom har du möjlighet att inrikta dig mot forskning, journalistik eller utbildning inom hållbarhetsfrågor.