https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1640080662/us/oxi6ojmpek5gwkt4be4f.jpg
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1642154358/us/husql7w6xgri9dl61kvy.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1640080861/us/lxnptlcposq8zsrbkxgh.jpg
Stockholms universitet
Stockholms universitet

Fakta

Kontakt

  • KontaktTelefon: 08-16 20 00


Masterprogram inom Naturgeografi och Kvartärgeologi
Stockholms Universitet

Våra utbildningar handlar om växelverkan mellan miljö och samhälle, miljöförändringar i lokal och global skala samt dessa förändringar i olika tidsskalor. Hos oss är avancerad utbildning och forskning inriktad mot tvärvetenskaplig miljövård, klimatförändringar och landskapsutveckling, mark- och vattenresurser, landskapsanalys, GIS, fjärranalys och polara miljöer.

  • Masterprogram i glaciologi och polarmiljöer, 120 hp
  • Masterprogram i kvartärgeologi och klimatutveckling, 120 hp
  • Masterprogram i hydrologi, hydrogeologi och vattenresurser, 120 hp
  • Masterprogram i landskapsanalys med fjärranalys, GIS och kartografi, 120 hp
  • Masterprogram i landskapsekologi, 120 hp
  • Masterprogram i miljö- och hälsoskydd, 120 hp
  • Masterprogram i miljövård och fysisk planering, 120 hp
  • Masterprogram i naturgeografi och kvartärgeologi, 120 hp

Masterprogram i glaciologi och polarmiljöer, 120 hp

Masterprogrammet i glaciologi och polarmiljöer fokuserar på kryosfären, dvs. de delarna av vår planet som påverkas av processer kring is och snö. Programmet innehåller kurser om polara och alpina miljöer och fokuserar på hur glaciärer och inlandsisar påverkar landskapet samt hur permafrost och snö inverkar på ekosystemen. Tillväxten och bortsmältningen av stora kontinentala istäcken diskuteras i perspektiv av de kvartära glacial-interglacial-cyklerna, främst med landformsstudier och inversionsmodeller som redskap. Vi studerar också frågor som är aktuella i dagens klimatdebatt, som t.ex. glaciärers och inlandsisars förhållande till klimatet och dess variationer, samt effekterna på miljön i form av havsnivåförändringar och vattenresurser. Under utbildningen behandlas även permafrostens roll i de aktiva arktiska ekosystemen och möjliga återkopplingsmekanismer till klimatsystemet, främst genom ändringar i tundrasystemets kolcykel och dess ythydrologi.

Masterprogram i kvartärgeologi och klimatutveckling, 120 hp

Programmet ger dig fördjupade kunskaper om klimat- och miljöförändringar på olika tidsskalor, och i olika geografiska områden. Kunskaper om naturliga och antropogena klimatförändringar är viktiga för att förstå den utveckling som skett på jorden under kvartärperioden, d.v.s de senaste 2,6 miljoner åren. Du lär dig metoder för att rekonstruera klimatets variation i olika miljöer och metoder för att tolka bildningen av det glaciala landskapet. Dessa kunskaper är viktiga för att kunna värdera uttalanden i den pågående debatten om naturliga eller av människan orsakade klimatförändringar.

Masterprogram i hydrologi, hydrogeologi och vattenresurser, 120 hp

Många av dagens miljö- och samhällsproblem är direkt relaterade till vattenfrågor. Masterprogrammet utgår därför ifrån ett vattensystem-perspektiv och ger fördjupade kunskaper om mark- och vattensystem och hur dessa system interagerar, samt om föroreningsproblem och risker för samhället. Utbildningen behandlar även vatten som resurs, dess förvaltning och samarbeten och konflikter vid vattenutnyttjande i globala, regionala och lokala perspektiv. Kurserna i programmet är baserat på aktuell forskning och med nära relation till aktuella samhällsproblem.

Masterprogram i geomatik med fjärranalys och GIS, 120 hp

Kunskap om olika delar av världen har traditionellt förmedlats genom symboler i kartor utvecklade under århundraden. Idag ligger fokus på informationen bakom kartsymbolerna. Resultaten från analyser baserade på geografiska data (geodata), är centrala i internationella överenskommelser och i den politiska dagordningen som kräver fortlöpande rapportering om miljöförändringar, men resultaten ligger även till grund för katastrofhantering, samhällsplanering och klimatforskning.

Masterprogram i landskapsekologi, 120 hp

Landskapsmönster och förändrad markanvändning utgör viktiga komponenter för att förstå ekologiska processer som påverkar biodiversitet och ekosystemfunktioner. Då de flesta politiska och ekonomiska drivkrafter uttrycks genom mänskliga aktiviteter, har under senare år ett landskapsfokus lyfts fram som viktigt för att nå många av dagens miljömål. Vårt mastersprogram bygger på vår forskningsinriktning inom tillämpad historisk ekologi, landskapsanalys och resurshantering som kopplar ihop samhällsekologi med restaurering och skötsel av såväl terrestra som marina miljöer.

Masterprogram i miljö- och hälsoskydd, 120 hp

Utbildningen bygger på dina tidigare förvärvade naturvetarkunskaper och leder till möjligheten att arbeta som miljö- och hälsoskydds- eller livsmedelsinspektör vid kommunernas miljöförvaltningar liksom till anställningar vid länsstyrelsernas miljöenheter, men även inom näringslivet som miljöledare/miljöansvarig. Många konsultföretag har behov av personal med denna utbildning. Samlande tema för utbildningen är att träna dig i att arbeta för att utveckla ett hållbart samhälle. Du studerar det komplexa samspelet mellan organismer och miljön i olika ekosystem, hur föroreningar uppkommer, omvandlas, sprids och omfördelas i vatten, mark och luft samt deras inverkan på människa och ekosystem. Du får kunskaper i miljökemi, eko- och humantoxikologi, miljömedicin, dricksvattenförsörjning och vattenplanering. Inomhusmiljö och hälsa studeras med inriktning mot bl.a. radon, buller och fuktskador. Miljöförebyggande åtgärder, miljöskyddsstrategier och kretsloppshantering samt livsmedelshygien och livsmedelssäkerhet studeras med fallstudier och projektarbeten. En annan viktig del utgörs av miljölagstiftning och fysisk planering. Man studerar miljöbalken och övrig miljölagstiftning samt hur man bedriver kommunal miljöplanering för en hållbar samhällsutveckling.

Masterprogram i miljövård och fysisk planering, 120 hp

Utbildningen riktar sig till dig som vill arbeta med miljövård och fysisk planering och bygger vidare på din grundutbildning i geo-, biogeovetenskap eller biologi. Utbildningen genomsyras av en systemsyn på miljöproblemen och omfattar fyra obligatoriska kurser om 15 hp vardera, valfria kurser om 0-30 hp, vilka ger dig möjlighet att profilera din utbildning och kompetens efter dina intressen och önskemål, samt ett examensarbete om 30-60 hp.

Masterprogram i naturgeografi och kvartärgeologi, 120 hp

NNKVO Master's Programme in Physical Geography and Quaternary Geology, 120 credits. Till hösten 2017 startar det nya masterprogammet i naturgeografi och kvartärgeologi med fokus på geomorfologi, glaciologi, klimat, klimatmodellering, kvartärgeologi, permafrost och polarmiljöer.