https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337903/us/gm165wgbnxbythmo0pti.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1656403024/us/swdv6tlqh8dxytl4ckss.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1581326749/us/jvh2u1elbiwqnfgxm3nr.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337995/us/lgpud1qz0mpms34gxxrn.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1656403262/us/oiinbopmwvakb3xdwfz6.gif
Stockholms fria universitet
Stockholms fria universitet

Fakta

Kontakt

 • Kontakt

  info@stofu.se
  Telefon: 08-661 74 71BESKATTNINGSRÄTT I

Inledning

Kursen innefattar i huvudsak följande ämnesområden:

 1. Beskattning av fysiska personer
 2. Företagsbeskattning
 3. Mervärdeskatt
 4. Internationell beskattning

Syftet med kursen är att studenterna skall ges en övergripande bild av det svenska skattesystemet med särskilt fokus på inkomstskatt och mervärdeskatt.

Lärandemål 

Efter att ha genomgått kursen förväntas studenten kunna:

 • identifiera och lösa inkomstskatterättsliga och mervärdeskatterättsliga problem med tillämpning av relevant skatterättsligt källmaterial,
 • identifiera och förklara skattekonsekvenser av olika transaktioner och handlingsalternativ,
 • visa förståelse för skattesystemet och syftet med dessa avseende exempelvis olika företagsformer,
 • värdera det skatterättsliga källmaterialet och förstå dess betydelse vid tillämpning och tolkning av skattelag och
 • själva eller i samverkan med andra kunna genomföra en rättsutredning inom skatterättens område 

Kursupplägg 

Kursens pedagogik bygger i stor utsträckning på metodträning. Under gruppövningar och seminarier ställs studenter och lärare inför olika former av teoretiska och praktiska problemformuleringar som skall lösas. Förberedelser inför varje övningstillfälle är av central betydelse för kunskapsinhämtningen. Vid den första gruppövningen kommer varje undervisningsgrupp att delas in i mindre förberedelsegrupper (maximalt fyra studenter per sådan grupp). Under kursens gång kommer förberedelsegrupperna att få ansvara för att förbereda lösningar på olika tillämpningsproblem och redovisa dessa muntligt i undervisningssalen. Kursen omfattar föreläsningar, gruppövningar och seminarier. Föreläsningarna är utformade som traditionella storföreläsningar och syftar till att introducera ett visst ämnesområde på ett strukturerat sätt för studenterna. Gruppövningarna bygger på den ovan beskrivna pedagogiken och syftar till att ge studenterna övning i skatterättslig problemlösning och muntlig presentationsteknik. Seminarierna är avsedda att ge studenterna fördjupade kunskaper i principiellt viktiga frågor och ämnesområden. En förutsättning för att uppnå det är att varje student är väl förtrogen med det material som belyser den aktuella seminarieuppgiften och deltar aktivt i diskussion.