https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337903/us/gm165wgbnxbythmo0pti.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1581326749/us/jvh2u1elbiwqnfgxm3nr.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337995/us/lgpud1qz0mpms34gxxrn.png
Viskadalens folkhögskola
Viskadalens folkhögskola

Fakta

Kontakt

 • Ort

  Borås

 • Längd

 • Lärosäte

  Viskadalens folkhögskola

 • Sista ansökningsdatum

  Mer information inom kort

 • Startdatum

  Mer information inom kort

 • Utbildningstyp

  Folkhögskola

 • Områdesbehörighet/behörighet

  Ingen information för tillfället

 • Examen

 • Kategorier:

  Högskoleförberedande

 • Kontakt0320-18300, folkhogskola@viskadalen.nu


Viskadalens folkhögskola

Allmän kurs

Längd: 1-3 år
Kursstart: VT 2011
Ansökningstid: Löpande fram tills 10:e Januari 2011

Möten

Du kommer att möta människor med många och skiftande livserfarenheter och detta kommer att berika ditt studiearbete. Vi är övertygade om att du kommer att uppleva en gemenskap och samhörighet som du inte är van vid i andra skolformer. Vi lär med och av varandra.

Mentor

Du får hjälp av din mentor att lägga upp dina studier och vi tar hänsyn till just dina mål, behov och förutsättningar när vi planerar arbetssätt, innehåll och svårighetsgrad. Du väljer att studera i Grundkursen eller i Påbyggnadskursen beroende på vilka mål och vilka förkunskaper du har.

Arbetssätt

Ibland kommer du att arbeta tillsammans med kurskamrater i grupparbeten och ibland kommer du att arbeta mer självständigt. Du kommer också att få möjlighet att själv välja hur du vill fördjupa dig inom olika kursavsnitt. Vi har inga prov, istället kommer vi tillsammans överens om hur vi ska redovisa olika arbetsområden för varandra.

Personlig utveckling

Du har ansvaret för ditt lärande och din utveckling, men hur ska det gå till? I ämnet Personlig utveckling arbetar vi med frågor som: Vem är jag? Vad vill jag? Vad kan jag? Hur lär jag mig? Vi arbetar med självkänsla/självförtroende och betydelsen av lust, mål, och drivkrafter. Vi tittar på våra likheter och olikheter och får möjlighet att se oss själva lite tydligare. Vi tittar också på grupprocesser och ledarskapsfrågor.

Skapande

I kursen finns inslag av skapande och gestaltande verksamhet. Under vissa moment är syftet att underlätta och utveckla ditt lärande. Vid andra tillfällen syftar det till att öka din egen kreativa förmåga och till att upptäcka och utveckla flera sidor hos dig själv.

Studieresor

Två studieresor ingår i kursen. Målsättningen är att vi i Grundkursen ska resa vi till Stockholm för att besöka Riksdagen, LO mm, och att vi i Påbyggnadskursen ska resa till Bryssel för att besöka EU:s högkvarter.

Demokrati, Samhällskunskap och Naturkunskap

Dessa tre ämnen är kursens profilämnen och ger kursen dess karaktär. Ämnena kommer i möjligaste mån att vara integrerade, och profilämnet Demokrati löper som en röd tråd genom allt i hela kursen.

Demokrati

Eftersom Viskadalens folkhögskola är en arbetarrörelsefolkhögskola så profilerar skolan sig genom att lägga stor vikt vid arbetarrörelsens grundläggande värderingar och demokratifrågor.
Vi vill stärka deltagarnas självkänsla, självförtroende, lust och förmåga att påverka. Vi vill också bidra till en god grund för aktivt förenings- och förändringsarbete.

Vi arbetar praktiskt med detta genom bland annat:
 • Studerandedemokrati med klassråd, kår och kommitéer samt skyddsombud
 • Utbildning i mötesteknik
 • Utbildning i hur varje enskild människa kan påverka på kommunal, nationell och EU-nivå.
 • Viskadalskongressen

Under våren genomförs Viskadalskongressen. Kongressen är en träning i praktisk föreningskunskap. Samtliga deltagare på skolan skriver motioner och utlåtanden, tränar mötesteknik samt lär hur man leder, genomför och dokumenterar en kongress. Iordningsställande av kongressal, öppningsspel, gästanförande och kongressfest ingår också i arbetet, och kongressen pågår i två dagar.

Samhällskunskap

Ämnet syftar till att deltagarna ska utveckla sin förståelse för samhällsfrågor i Sverige, EU och övriga världen. Samhället belyses utifrån socialt - kulturellt - ekonomiskt- politiskt- och historiskt perspektiv.
Religionsfrågor ingår delvis i den kulturella aspekten av samhället men kommer också att speglas utifrån ett etiskt, moraliskt och existentiellt perspektiv.

Innehåll:
 • Folkrörelse-Sverige (Makt och inflytande)
 • Ideologierna igår och idag
 • Individ, familj och samhälle
 • Arbetsmiljön
 • Arbetsmarknadslagarna
 • Näringslivet
 • Ekonomi
 • Samhällsplanering
 • Sverige i Världen
 • Världsreligionerna

I Påbyggnadskursen fördjupas dina kunskaper och fokus ligger då på ett mer globalt perspektiv - EU och internationell politik. Du kommer även att få testa på att skriva en vetenskaplig uppsats inom ett eget valt område. Dessa uppsatser kommer att behandlas i seminarieform. Ämnet Historia kommer under andra året att delvis läsas som separat ämne och delvis vävas in i ett större perspektiv i samhällsblocket

Innehåll:
 • Det europeiska samarbetet - USE - United States of Europe?
 • Internationell politik - Idealism och Realism
 • Öst och väst - inledningen till en globalisering
 • Global rättvisa för vem?
 • Forskning och kunskapsteori - En introduktion till en vetenskaplig uppsats
 • Källkritik vad är det?
 • Demokrati - Nationalism - Imperialism
 • Krig och fred
 • Forntiden och Antiken

Naturkunskap

Ämnet syftar till att deltagarna ska utveckla sin förmåga att på naturvetenskaplig grund ta ställning till den egna livsföringen och till miljö- och resursfrågor.

Innehåll:

 • Ekologi
 • Materia och energi
 • Kretslopp
 • Universums och jordens uppkomst och utveckling
 • Livets utveckling
 • Miljö - problem och möjligheter
 • Framtidsfrågor

Svenska, Engelska och Matematik Dessa tre ämnen ingår naturligtvis också i kursen.

Svenska

Svenska A-kurs: Vad har vi språket till? Vi undersöker språkets uppbyggnad och olika språkverktyg utifrån vad som ska kommuniceras. Presentationer, artiklar och skapande med ord. I B-kursen går vi in på olika litterära genrer och kulturella epoker i mänsklighetens historia. Vi dramatiserar och tränar framförandet. Bildningsresan är spännande!

Engelska

Engelska A-kurs: English is fun! Vi samtalar, lyssnar, läser, skriver - och sjunger, allt på engelska såklart. Kulturella skillnader och traditioner, variationer mellan brittisk och amerikansk engelska, formellt och informellt språkbruk. Presentationsteknik och textanalys med kreativ språkanvändning i fokus. I B-kursen vidareutvecklar vi analysförmågan till att omfatta en essäuppgift på valfritt ämne.

Matematik

Du lär dig den matematik du själv vill och i din egen takt. Du kan välja mellan grundskolans matematik, eller någon av gymnasiets matematik A-,B- eller C-kurser. (A-lightkurs finns om du vill ha det!)

Varför Viskadalens folkhögskola?!

 • Är du intresserad av att forma din framtid, och att delta i samhällsutvecklingen, då är skolan ett alternativ för dig.
 • Genom det ägande som skolan har är vi en naturlig del i det som händer på den fackliga och politiska arenan.
 • Din utbildning hos oss ger dig möjligheter att lära hur du tar aktivt del i vårt samhälle och är med och påverkar på olika sätt.
Ansökningsblankett finns att ladda ner på sista sidan här