För att få tillträde till en Yh-utbildning måste du ha vissa förkunskaper. De delas in i grundläggande behörighet och särskilda förkunskaper.

Grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier

Kraven för grundläggande behörighet är gemensamma för alla Yh-utbildningar. Du har grundläggande behörighet om du uppfyller något av följande:

  1. Du har slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan med lägst betyget Godkänt på minst 2 250 gymnasiepoäng.
  2. Du har slutbetyg från en gymnasial vuxenutbildning med lägst betyget Godkänt på minst 2 250 gymnasiepoäng.
  3. Du har svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1 eller 2.
  4. Du har praktisk erfarenhet eller andra omständigheter som ger förutsättningar att tillgodogöra dig  utbildningen.
  5. Du är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och är där behörig till motsvarande utbildning.

Villkoren är generösa och tar hänsyn inte bara till formella meriter utan även till den verkliga kompetens en sökande har.

En utförlig beskrivning av grundläggande behörighet för Yh-utbildningar finns i Förordning (2009:130) om yrkeshögskolan, 3 kap.

Särskilda förkunskaper

På många utbildningar finns det krav på ytterligare förkunskaper utöver den grundläggande behörigheten. För att vara behörig till en sådan utbildning ska du ha de särkilda förkunskaper som utbildningsanordnaren anger. Det kan handla om:

  1. Kunskaper från en eller flera kurser i gymnasieskolans nationella program eller motsvarande.
  2. Yrkeserfarenhet som kan vara av betydelse för utbildningens speciella inriktning eller det utbildningsområde utbildningen förbereder för.
  3. Andra villkor som är av betydelse för utbildningen eller det yrkesområde utbildningen förbereder för.

Exakt vilka krav som ställs anges i utbildningsplanen för den aktuella utbildningen. Vänd dig till utbildningsanordaren om du har frågor om detta.

Fri prövning

En utbildningsanordnare kan även förklara en sökande behörig till en utbildning efter så kallad fri prövning. Då bedöms den sökande kunna tillgodogöra sig utbildningen och därefter utöva det yrke som utbildningen förbereder för, trots att han eller hon inte uppfyller kraven för grundläggande behörighet och/eller särskilda förkunskaper.


Källa: YH Myndigheten