https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337903/us/gm165wgbnxbythmo0pti.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1581326749/us/jvh2u1elbiwqnfgxm3nr.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337995/us/lgpud1qz0mpms34gxxrn.png
Spara sidan

Spara sidor och håll enklare koll på de utbildningar du är intresserad av.

Skapa ett konto snabbt, enkelt och gratis här

Matchmail

 • Få matchmail med kurser & utbildningar inom Juridik

 • Jurist – Utbildning och information

  Här hittar du information om hur man utbildar sig till jurist samt relaterad information om hur mycket en jurist tjänar i lön, hur det är att jobba som jurist, antagningskrav, juristjobb, framtidsutsikter på arbetsmarknaden, eventuella stipendier du kan söka, hur man studerar till jurist utomlands och mycket mer. Du kan även hitta fristående kurser inom juridik. Använd filtret för att avgränsa din sökning. Vill du spara sidan eller dela sidan med en vän gör du det till vänster om denna information.

  Läs mer

  Om juridik

  Ämnet juridik behandlar hur lagar och andra föreskrifter ska tolkas och tillämpas. På grund av den mängd lagar och föreskrifter som styr vårt samhälle finns en mängd olika områden inom juridiken.

  Vad gör en jurist?

  En jurist arbetar i grunden med tolkning av lagar, men svaret på frågan beror i hög grad på var juristen arbetar. En bolagsjurist arbetar t.ex. med alla juridiska frågor som rör bolaget denne arbetar på medan en miljörättsjurist kan arbeta med tillsyn och myndighetsrapportering. Du hittar mer information nedan under rubriken "Specialisering och inriktningar".

  Var arbetar man?

  Som jurist får du tillgång till en bred arbetsmarknad och ges möjlighet att arbeta inom alla sektorer: statlig förvaltning, privata företag, kommuner, landsting och intresseorganisationer. Det finns idag 35 000 yrkesverksamma jurister i Sverige och 58 % av juristerna är verksamma i privat sektor och 36 % är verksamma i statlig sektor, endast 6 % arbetar inom kommunal sektor. Detta är i tur och ordning de branscher där flest jurister arbetar:

  Advokatbyråer och juridiska byråer

  Jurister som arbetar på advokatbyråer och juridiska byråer arbetar oftast som advokater eller juridiska biträden och hjälper privatpersoner, företag och organisationer med olika typer av juridiska frågor. Man kan exempelvis arbeta med familjerätt (testamenten, vårdnadstvister etc.), affärsrätt (t.ex. avtal, börsintroduktioner, konkurser) eller brottmål (exempelvis som försvarare i domstol).

  Övrig privat sektor

  Det blir allt vanligare för jurister att arbeta inom andra delar av privat sektor än byråer. Många arbetar på till exempel försäkringsbolag, banker, finansbolag, intresseorganisationer samt industri- och handelsföretag. Vanliga arbetsuppgifter är att utreda, upprätta och granska kontrakt och andra rättsliga handlingar, förhandla samt föra processer. I vissa fall rör det sig om rent juridiskt arbete, till exempel som bolagsjurist, i andra fall är det juridiska frågor i kombination med ekonomiska och administrativa inslag, exempelvis inom skatterätt. Allt fler jurister arbetar inom informations-, medie- och IT-bolag. Det förekommer också att jurister arbetar som fastighetsmäklare eller inom bevaknings- och inkassoföretag. Arbetsrätt är ett viktigt rättsområde inom såväl företags personalavdelningar som inom fackförbund och arbetsgivarorganisationer. En allt viktigare del av företags verksamhet omfattas av immaterialrätt, som handlar om bland annat patent, varumärken och licensavtal.

  Rättsväsendet

  Inom rättsväsendet kan du som jurist arbeta med de klassiska juristyrkena som domare, åklagare och kronofogde. Gemensamt för dessa är kravet på en juristexamen, svenskt medborgarskap samt att man efter examen har genomgått notarietjänstgöring (läs mer under "Inriktningar och vidareutbildningar" nedan).

  Högskolor och universitet

  Jurister med doktorsexamen (läs mer under "Utbildningens längd" nedan) arbetar ofta på högskolor och universitet med undervisning och forskning. Forskarna analyserar hur rättsregler tillämpas och hur de kan ändras. Samhällets snabba förändringar har ökat behovet av juridisk forskning. De flesta forskare inom juridik närmar sig nu pensionsåldern, varför det behövs ett tillskott av disputerade jurister (Se också Lärare/forskare vid universitet och högskolor).

  Övrig offentlig förvaltning

  Inom statlig sektor arbetar jurister i riksdagen och Regeringskansliet samt på myndigheter såsom Skatteverket, Migrationsverket, Försäkringskassan och på länsstyrelser. En del jurister arbetar som tjänstemän inom de statliga affärsverken samt inom kommuner och landsting. Andra arbetar som tjänstemän inom kriminalvården och social omsorg. Arbetsuppgifterna varierar beroende på arbetsområde, men det är vanligt att bereda, föredra och verkställa politiska beslut, handlägga ärenden, utreda, förhandla, avtala och sköta personalfrågor.

  Internationellt arbete

  UD antar till varje omgång några jurister till Diplomatprogrammet, vilka får möjlighet att arbeta i utrikesrepresentationen. Jurister kan också arbeta inom internationella organisationer, som FN:s organ, EU:s institutioner, Europarådet eller andra mellanstatliga organisationer och internationella intresseorganisationer. Jurister som arbetar internationellt är ofta specialiserade på folkrätt, mänskliga rättigheter, EG-rätt, eller affärsrätt. Flera större svenska advokatbyråer har filialer utomlands eller samarbetar med utländska byråer, vilket möjliggör en internationell karriär även för svenska affärsjurister. Kraven på utbildning, språkkunskaper och yrkeserfarenhet är ofta höga för att arbeta internationellt. Jurister med kunskaper i utländsk och internationell rätt efterfrågas allt mer, även för arbete i Sverige

  Intervju med en jurist

  I denna intervju med jurister diskuteras bland annat skillnaden mellan att arbeta på advokatbyrå och som bolagsjurist samt vad en bolagsjurist gör. Intervjun är 3 minuter och 13 sekunder lång.

  Här hittar du även ett videoklipp om hur det är att arbeta som jurist

  Att studera till jurist

  Juristutbildningen ger dig god grund för arbete inom en rad olika områden inom såväl den offentliga som den privata sektorn. Knappt fyra av tio av de yrkesverksamma juristerna arbetar med vad som traditionellt benämns som juridiskt arbete, det vill säga som domare, åklagare, advokat, företags- förvaltnings- eller organisationsjurist etc.

  Juristutbildningen också är en bred akademisk utbildning som till stor del är inriktad på problemlösning och praktiska övningar. Detta ger juriststudenter en god förmåga att strukturera och lösa problem, något som också kännetecknar juristen i yrkeslivet. Jurister utvecklar genom utbildningen allmänna färdigheter som att hantera stora mängder information, samt att analysera och lösa problem. Då dessa egenskaper ofta värdesätts hos både myndigheter, organisationer och företag, delar juristerna delvis arbetsmarknad med bland andra samhällsvetare och ekonomer. Juristens arbetsuppgifter är inte alltid renodlat juridiska.

  Utbildningsprogram som leder till en juristexamen innehåller bland annat konstitutionell rätt, civilrätt, straffrätt, processrätt, förvaltningsrätt, skatterätt, internationell rätt, ekonomi, rättsfilosofi och rättshistoria. Utöver detta tillkommer valbara fördjupningskurser, till exempel EG-rätt och kommersiell avtalsrätt. Utbildningen avslutas med ett examensarbete om minst 30 högskolepoäng. Med en juristexamen har du behörighet till samtliga juristyrken i Sverige. För notarietjänstgöring, anställning inom rättsväsendet och för att bli advokat krävs avlagd juristexamen. Övriga juridiska utbildningsprogram leder till en examen i rättsvetenskap, affärsrätt, handelsrätt eller annat juridiskt ämne. Dessa utbildningars tyngdpunkt är inom skatterätt, avtalsrätt, köprätt, arbetsrätt, associationsrätt, immaterialrätt, konkurrens- och marknadsrätt, men kan också innefatta sådant som ekonomi och språk. Många högskolor och universitet erbjuder också fristående kurser inom exempelvis arbetsrätt, rättsvetenskap och handelsrätt.

  Här kan du studera

  Sex universitet i Sverige erbjuder utbildning som leder fram till en juristexamen, tidigare jur.kand. Utbildningen ges i Uppsala, Stockholm, Lund, Göteborg, Umeå och i januari 2010 examinerades de första juristerna från Örebro universitet. En juristexamen är 270 hp och tar normalt 4,5 år och utbildningen täcker samtliga rättsområden. Exempel på det som läses är civilrätt, internationell rätt, finansrätt och straff- och processrätt.

  Vilken utbildning krävs för att bli jurist

  Utbildningen som leder till en yrkesexamen, en så kallad juristexamen, är 270 högskolepoäng eller 4,5 års heltidsstudier. Andra juridiska utbildningsprogram omfattar heltidsstudier på minst 3 år (180 högskolepoäng) för en kandidatexamen. Därefter kan man fortsätta på avancerad nivå ytterligare ett år för magisterexamen eller två år för en masterexamen. På forskarnivå finns licentiatexamen och doktorsexamen som omfattar 2 respektive 4 år. Det kan i detta sammanhang dock nämnas att det inte finns några lagstadgade krav för att bli eller kalla sig jurist.

  Behörighetskrav för att studera juridik

  Antagningskraven för juristprogrammet hittar du i Områdesbehörighet A1.

  Studera till jurist utomlands

  Mer information inom kort

  Studier till jurist i Norge

  Du kan läsa mer om hur man studerar till jurist i norge på Søk Utdanning.

  Vidareutbildningar och magister-/masterexamen

  Notarietjänstgöring

  Notarietjänstgöring är en domstolspraktik som omfattar två år. För att få "sitta ting" som det kallas krävs en juristexamen. Hela eller större delen av tjänstgöringen görs vid en tingsrätt eller länsrätt. Ett halvår kan göras vid Allmänna Reklamationsnämnden, Justitiedepartementet, Justitiekanslern, Kronofogdemyndigheten, Migrationsverket eller Skatteverket. Det finns också viss möjlighet att räkna in annat juridiskt arbete. Notariemeritering, att ha gjort notarietjänstgöring, är ett formellt krav för de flesta tjänster inom rättsväsendet (läs mer under "Rättsväsendet" ovan) och kan också vara en värdefull merit på andra områden. För notarietjänst krävs juristexamen och ca en tredjedel av varje årskull som tar en juristexamen antas till notarietjänstgöring.

  Advokat

  För att få kalla sig advokat krävs att man är medlem i Sveriges Advokatsamfund. Ett medlemskap förutsätter att man är bosatt i ett EES-land, har svensk juristexamen eller motsvarande utbildning från ett EES-land och fem års praktik som jurist med goda omdömen. Det finns också vissa möjligheter att som svensk advokat arbeta i ett annat EU-land.

  Affärsjuridikexamen

  Affärsjuridikexamen kan man läsa vid Högskolan i Jönköping och Linköpings universitet. Rättsvetenskapligt program på 180 hp finns vid Luleå universitet, Örebro universitet och Karlstads universitet. Dessa utbildningar ges på grundnivå och tar normalt tre år. De kan byggas på med en masterutbildning på avancerad nivå på 120hp som normalt tar två år. Skillnaden mellan en juristexamen och dessa är att en juristexamen täcker fler rättsområden medan de andra plockar in fler ämnen utanför det juridiska samt fokuserar extra på valda delar av juridiken. En annan betydande skillnad är att enbart juristexamen ger behörighet till notarietjänstgöring samt att enbart jurister med juristexamen kan bli advokat. En utbildning som leder till en examen i affärsjuridik fokuserar på de delar av juridiken som utgörs av civilrätt, finans- och affärsrätt. Till det adderas en hel del företagsekonomi och andra samhällsvetenskapliga ämnen. I de rättsvetenskapliga utbildningarna är huvudämnet rättsvetenskap och inom det läses rättshistoria, rättsteori etc. men även ämnen som affärsrätt och europarätt. Många högskolor erbjuder också fristående kurser i juridiska ämnen.

  Utbildningar som läses på högskola eller universitet, efter avklarad kandidatexamen, kan även kallas påbyggnadsutbildning. Terminologin är lite olycklig då det även finns påbyggnadsutbidningar inom kommunala vuxenutbildningen, läs mer om dessa. Du hittar på påbyggnadsutbildningar för jurister på högskola och universitet under magister- och masterutbildningar i filtret till vänster.

  Specialisering och inriktningar

  Advokat är kanske mest känd för att den fungerar som försvarare i rättegångar, men en advokat gör mycket annat också. Exempel: vara rådgivare när det gäller avtal inom familjen, upprätta testamente, hjälpa företag med avtalsskrivningar, rådgivning och kontakter med myndigheter. Läs mer om advokater.

  Domare dömer i mål i domstolar. Endera i en allmän domstol, där det framför allt handlar om tviste- eller brottsmål, eller i en förvaltningsdomstol, där målen handlar om till exempel skatter, socialförsäkringar eller sociala frågor. Åklagare utreder, tillsammans med Polisen, brott, beslutar om en anklagad ska åtalas och driver åtalet i domstol. Läs mer om domare.

  För jurister som inte arbetar som advokater eller domare finns en mängd olika yrkestitlar beroende på vilken inriktning du har och var du arbetar. Arbetar du med ett företags juridiska frågor kan du kallas Bolagsjurist eller Legal Advisor, ifall du är verksam inom skatterådgivning kan du kallas skattejurist eller skatterättsjurist. Nedan följer en lista med vanliga juristyrken:

  • Bolagsjurist (även kallad affärsjurist eller företagsjurist)

   Bolagsjurister har en konsulterande roll och arbetar med bland annat företags avtalsutformning, är med vid kund- och leverantörsförhandlingar, företräder bolag vid tvister, utformar patent- och varumärkesansökningar, bevakar lagändringar och ger skatterådgivning.
  • Bankjurister

   Jurister som arbetar på bank ger juridiskt stöd till bankens ekonomiska och finansiella rådgivare samt kapitalförvaltare. Vidare sköter bankjuristen kontakter med organisationer och myndigheter. Bankjuristen kan även ge råd till kunder om värdepapper och skatter.
  • Försäkringsjurister

   Försäkringsjurister utformar försäkringsvillkor, agerar rådgivare åt skadereglerare och deltar i tvisteförhandlingar om ersättning samt utreder skadeansvaret
  • Varumärkesjurister och patentjurister (även kallade immaterialrättsjurister)

   Immaterialrättsjurister arbetar med allt från varumärken, upphovsrätt, mönsterskydd till licensavtal. En stor del av immaterialrättsjuristens arbete består i att bevaka uppdragsgivarens rättigheter till varumärken och patent. Immaterialrättsjuristen har även en rådgivande roll för de som företag som vill skydda sina varumärken, namn, patent och verk.
  • Förvaltningsjurister och verksjurister

   Förvaltningsjurister som inom statliga myndigheter även kallas verksjurister, arbetar inom departement, kommunider och myndigheter. Förvaltningsjurister kan ha en rådgivande roll gentemot både sin egen arbetsgivare, privatpersoner och företag när det gäller att tolka lagar och regler. Denna typ av jurist biträder även sin arbetsgivare i domstol och följer utvecklingen av lagar och föreskrifter i både Sverige och EU
  • Miljöjurister (även kallade miljörättsjurister)

   En miljöjurist kan arbeta inom såväl offentlig som privat sektor och är expert på lagar och föreskrifter som gäller miljö. Miljöjurister utbildar och konsulterar tekniker i vilka miljörättsliga regler som måste följas vid utformning av exempelvis industrilösningar och bedömer vilka effekter nya lagar har på företag. Ifall miljöjuristen arbetar på myndighet ingår ofta tillsynsbesök och rapportering i arbetsuppgifterna.

  Skillnad mot liknande yrken

  Vanligtvis brukar man tala om skillnaden mellan å ena sidan jurister och advokater och å andra sidan skillnaden mellan jurister och domare. Läs mer ovan under rubriken "Specialisering och inriktningar".

  Stipendier för jurister


  Källa: Stipendielistan

  Praktik, traineeprogram och kompetensutveckling

  Internship och traineeprogram för jurister på Trainee Search
  Kompetensutveckling för jurister på Utbildning 24

  Frågor på studievägledningen relaterad till jurist

  Frågor på studievägledningen relaterad till jurist

  Frågor på studievägledningen relaterad till jurist

  Frågor på studievägledningen relaterad till jurist

  Frågor på studievägledningen relaterad till jurist

  Frågor på studievägledningen relaterad till jurist

  Frågor på studievägledningen relaterad till jurist

  Frågor på studievägledningen relaterad till jurist

  Frågor på studievägledningen relaterad till jurist

  Lön & Löneutveckling

  Året 2012 tjänade en jurist:
  44 800 kronor per månad

  Avser juristyrket generellt. Källa: SCB

  ...
  Arbetsrätt II, online, Påhlmans Handelsinstitut

  Arbetsrätten beskriver hur förhållandet mellan arbetstagare och arbetsgivare ska gå till. Vi har en mängd olik...

  633

  Law and Criminology, 3 år – University of Portsmouth, STUDIN – Study International

  Att studera på University of Portsmouth i England innebär att du får en utbildning från ett riktigt bra univer...

  England

  Law and International relations, kandidat 3 år – Middlesex University, London, STUDIN – Study International

  Ett av Londons snabbast växande universitet – Middlesex University – växer kontinuerligt i populäritet. Här ka...

  Flera orter

  College of Central Florida, EduPlanet

  Belägen mitt i solskensstaten Florida lockar College of Central Florida studenter från världen över. På skolan...

  Flera orter

  Juridik en grundutbildning, Humanistiskt Lärcentrum

  Juridik är en del av samhället vi idag lever i, det speglar allt som bestäms och hur vår värld byggs upp runto...

  Distansutbildning

  Arbetsrätt I, online, Påhlmans Handelsinstitut

  Vi reder ut juridiska begrepp, gör djupdykningar i lagtexter och söker information via internet då lagar och r...

  633

  Juridisk översiktskurs - Jöken, online, Påhlmans Handelsinstitut

  Ta nu nästa steg i din karriär, stärk din möjlighet att landa ett nytt jobb och öka din chans att förhandla fr...

  633

  Bond University, Australien, Kilroy

  Bond University är ett privat universitet som ger dig möjligheten att snabbt kunna slutföra din utbildning. Et...

  Flera orter

  Rättsvetenskapligt program med inriktning mot skatterätt och fastighetsrätt, Högskolan i Gävle

  Vem är skyldig att betala skatt i Sverige och vilka intäkter är egentligen skattepliktiga? Vilka rättigheter o...

  Gävle

  Law på BPP University i London, STS

  BPP University har ett gott rykte och skolan är känd i hela Storbritannien för sin Law School. En juridikutbil...

  London

  Piraja