https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337903/us/gm165wgbnxbythmo0pti.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1581326749/us/jvh2u1elbiwqnfgxm3nr.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337995/us/lgpud1qz0mpms34gxxrn.png
Spara sidan

Spara sidor och håll enklare koll på de utbildningar du är intresserad av.

Skapa ett konto snabbt, enkelt och gratis här

Matchmail

 • Få matchmail med kurser & utbildningar inom Genusvetenskap

 • Utbildningar och kurser inom Genusvetenskap

  Här hittar du utbildningar inom genusvetenskap och information om behörighetskrav, arbetsmarknad, hur mycket en genusvetare tjänar i lön, hur det är att jobba som genusvetare och vad för slags arbetsuppgifter en genusvetare har. Du får även reda på hur man studerar till genusvetare utomlands samt mycket mer.

  Läs mer

  Vad är och gör en genusvetare?

  Genusvetenskapen fokuserar bland annat på frågor om makt, identitet och social förändring. Ämnet ger dig verktyg att göra komplexa analyser av dagens samhälle då det betonar kopplingen mellan kön, genus, etnicitet och klass. Frågor som genusvetenskapen vill försöka besvara kan exempelvis vara: Hur påverkas kvinnors och mäns liv av politiska beslut? Är kvinnor och män lika inför lagen? Hur ser mäns och kvinnors livsvillkor ut i olika delar av världen?

  Att studera genusvetenskap erbjuder flertalet inriktningar. Termen genusvetenskap inkluderar flertalet studier med olika fokus och inriktningar. Därav bland annat kvinnoforskning, maskulinitetsforskning, intersektionalitetsforskning och jämställdhetsforskning.

  Genus har på olika sätt betydelse för majoriteten av all mänsklig verksamhet och genusperspektivet är fruktbart på de mest skiftande områden är genusvetenskap ett tvärvetenskapligt ämne. Detta innebär att det sträcker sig över flera discipliner samt att traditionella ämnesgränser utmanas och överskrids. Metoder och teorier inom genusvetenskapen tas från olika ämnen som socialantropologi, statsvetenskap, litteraturvetenskap, historia och juridik.

  Inom genusvetenskapen reflektera man kritiskt över begrepp såsom politik, makt, normal och normalitet. Att läsa genusvetenskap och erhålla kompetens i det är väsentligt i bl.a. internationellt fredsarbete, biståndsarbete och annat arbete för mänskliga rättigheter. Arbetsmöjligheter och att kunna arbeta som genusvetare öppnas även upp för tjänster gällande jämställdhet och mångfald inom exempelvis regionala och nationella föreningar och organisationer.

  För yrken inom jämställdhet- och jämlikhetsområdet finns det flertalet beteckningar som används, till exempel jämställdhetskonsult, jämställdhetsexpert, jämställdhetshandläggare, jämställdhetsstrateg, handläggare för diskrimineringsfrågor samt utredare i jämställdhetsfrågor.

  Arbetsuppgifter

  Att läsa till och bli en genusvetare innebär att du blir en samhällsvetare med en god spetskompetens. Olika exempel på arbetsuppgifter för en genusvetare är:

  • Jämställdhetsarbete inom förvaltningar, organisationer och företag
  • Arbete med utvärderingar och samhällsplanering ur ett genusperspektiv
  • Biståndsarbete
  • Informationsarbete
  • Samhälls- och kulturjournalistik
  • CSR - Corporate Social Responsibility

  Att jobba som genusvetare kan inkludera att jobba som projektledare, att leda arbetet med jämställdhetsintegrering inom en myndighet eller ett politikområde, att utveckla och genomföra jämställdhetspolitiska satsningar samt att utbilda specifika yrkeskategorier i jämlikhets- och likabehandlingsfrågor.

  Att besitta kunskaper i genusvetenskap är också användbart för yrken som behandlar jämställdhet eller på något sätt direkt kan kopplas till villkoren för kvinnor och män, till exempel vid arbete med politiska, fackliga eller juridiska frågor.

  Var arbetar man?

  Att utbilda sig till genusvetare gör dig kvalificerad att hantera genusrelaterade arbetsuppgifter inom flera områden av arbetslivet. Kompetens inom genusområdet efterfrågas av många myndigheter och organisationer, både inom offentlig och privat sektor. Att ha studerat genusvetenskap är även användbart samt meriterande inom områden som exempelvis journalistik och medier, teater, litteratur och annan kulturverksamhet.

  Genusvetenskap är ett mångsidigt ämne som innebär flertalet framtidsmöjligheter. Det finns ett behov av handläggare, konsulter, administrativ personal, lärare samt andra som arbetar med jämställdhetsfrågor och genusperspektiv hos organisationer och myndigheter, både inom offentlig och privat sektor. Utexaminerade genusstudenter arbetar även bl.a. som journalister, brandmän, läkare, sexologer, departementssekreterare och kulturarbetare.

  En genusvetare är också samhällsvetare i en vidare bemärkelse vilket gör den aktuell för många tjänster såsom handläggare, samordnare, utbildare. Arbeta aktivt med jämställdhet, mångfald och normkritik gör många svenska myndigheter idag. Internationella organisationer som Sida, FN och andra betonar behovet av genusanalyser. Detta medför att genusfrågor kommer att bli alltmer viktiga i internationellt fredsarbete, biståndsarbete och arbete för mänskliga rättigheter.

  Arbetstider

  Då en genusvetare kan arbeta inom många olika fält och områden kan arbetstiderna variera.

  Vilken utbildning krävs för att bli Genusvetare

  Det finns både program och kurser på grund-/avancerad nivå som är inriktade på genusvetenskap. Som genusvetare kan man både arbeta inom privat-/offentlig sektor. En högskoleexamen kräver många arbetsgivare för att få arbeta som genusvetare hos dem. Där det är meriterande ifall den är inom genusvetenskap men kan vara inom andra närliggande områden som exempelvis beteendevetenskap.

  Att studera till genusvetare

  Att studera ett program i genusvetenskap ger dig breda kunskaper om genusrelationer nu och då. Du får även insikt i aktuella debatter inom ämnet. En grundläggande kunskap i genusvetenskaplig teori och metod ges samt att du också får kompetens i aktuell jämställdhetslagstiftning, diskrimineringsrätt, mänskliga rättigheter samt i arbetet med att utveckla och utvärdera jämställdhetsplaner. Efter att ha pluggat genusvetenskap lär du dig förstå hur olika mönster och strukturer påverkar oss människor och världen vi lever i.

  Tidigare studenter inom genusvetenskap har uppgett att ökad kunskap om genus och jämställdhet var bland det mest värdefulla som utbildningen gav. Samt övning i förmågan till kritiskt tänkande och analys. Flera har även beskrivit att studierna i genusvetenskap har förändrat deras syn på sin omgivning och sig själva. Detta förklaras då studier i genusvetenskap ger dig redskap att kunna analysera hur olika normer skapas och upprätthålls. Både hos dig själv och i omvärlden.

  Att studera genusvetenskap är inte särskilt anpassat för den som främst vill läsa till ett specifikt yrke. Utan utbildar man sig till genusvetare får man en bred kompetens med spets och samhällsrelevans. Av de som studerar genusvetenskap påvisade en undersökning att hela 97 procent är nöjda eller mycket nöjda med sin utbildning.

  Behörighetskrav för genusvetare

  Behörighetskraven för att studera genusvetenskap på grundnivå är grundläggande behörighet, samt samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2. För att vara behörig att kunna läsa genusvetenskap på avancerad nivå behövs en filosofie kandidatexamen med 60 hp i genusvetenskap, feministiska studier eller motsvarande utländsk examen för vissa utbildningar. För andra utbildningar krävs endast en kandidatexamen.

  Studera till genusvetare utomlands

  Det finns möjligheter att studera genusvetenskap utomlands. Flera svenska lärosäten erbjuder möjligheten till studier utomlands genom bl.a. Erasmusprogram.

  Specialisering och inriktningar

  Inriktningar som finns vid utbildning inom genusvetenskap är exempelvis:
  -jämställdhet, makt och mångfald
  -kultur och media
  -migration och globalisering

  Vidareutbildningar

  Ifall du är intresserad av att vidareutbilda dig inom genusvetenskap så finns det flera program och kurser med olika inriktningar. De är exempelvis förändringsarbete, intersektionell maktanalys, socialt arbete, development studies och flera.

  Möjlighet till praktik

  Möjlighet till praktik inom genusvetenskap finns som en del av högskolestudier. Möjligheten att praktisera hos bl.a. ideella organisationer inom genusvetenskap kan finnas.

  Lön & Löneutveckling

  2015 var den genomsnittliga lönen för en genusvetare 38 600 kr. Detta kan jämföras med 37 500 kr för 2014 samt 33 100 kr för 2013.

  Arbetsmarknad & Framtidsutsikter

  Möjligheterna för att få arbete inom genusvetenskap är relativt ljusa. Alumni undersökningar visar att genusvetare får jobb. Där arbetslösheten bland de tidigare studenterna inom genusvetenskap är låg. En undersökning, av genusvetare från 2013, visade att endast tre procent av de som svarade på enkäten saknade jobb.

  Majoriteten, 62 procent, arbetar även med något eller några av de problemområden som tagits upp inom deras genusvetenskapliga utbildning. Då krav på och behov av jämställdhets- och likabehandlingsplaner, lönekartläggningar och jämställdhetsintegrering tillkommer allt eftersom så genererar det arbetstillfällen för personer med kompetens inom genusområdet, ofta i kombination med andra kunskaper och kompetenser.

  Arbetsgivare och utbildningsanordnare erhåller genom lagstiftning krav. Detta bl.a. gällande att motverka diskriminering av enskilda och främja jämställdhet generellt på arbetsplatser vad gäller exempelvis rekrytering, arbetsmiljö, trakasserier och löner. Vilket skapar arbetstillfällen för genusvetare.

  Möjligheten till jobb på 5-10 års sikt

  Hur utsikterna för genusvetare längre fram kommer se ut är inte helt klara, men har tendenser av positivitet. Idag efterfrågar arbetsgivare personer med kunskaper inom genusvetenskap i större grad än för några år sedan och denna trend tros hålla i sig. Däremot i och med att kunskaper inom ett ämne efterfrågas allt mer tenderar fler utbildningar inom det ämnet tillkomma samt att fler personer ser arbetsmöjligheter där. Genusvetenskap kan personer i viss mån även studera på avancerad nivå med en kandidatexamen från ett vitt skilt område vilket kan öka antalet personer utexaminerade inom det samt konkurrensen bland arbetsmöjligheter.

  Frågor på studievägledningen relaterad till utbildningar inom genusvetenskap

  ...
  Master- och magisterprogram, Tema Genus, Linköpings universitet

  The programme focuses on intersectional gender, i.e. gender in interplay with other social categorizations and...

  Flera orter

  The University of Lapland

  The University of Lapland is a broadly-based, international centre for education and research located in Rovan...

  Rovaniemi

  Kurser i Genusvetenskap, Göteborgs Universitet

  Utbildningen på grundnivå i Genusvetenskap syftar till att ge studenterna grundläggande kunskaper om de perspe...

  Göteborg

  Introduktion i genusstudier 15 hp, Stockholms Universitet

  Kursen ger en bred orientering i genusvetenskapens grundläggande begrepp och teorier. Feminism studeras med fo...

  Stockholm

  Genusvetenskap I 30 hp, Stockholms Universitet

  Genusforskning är en samlande benämning för kvinnoforskning, feministisk forskning, jämställdhetsforskning, ma...

  Stockholm

  Piraja