Vill du få tips på fler passande utbildningar inom Juridik?

Fyll i din e-postadress nedan innan du klickar på 'Ansök nu'. Men känn inget tvång, det är helt upp till dig!

Villkor

Juristprogrammet, 270 hp

Juristutbildningen i Uppsala bygger på metodträning, problemlösning och rättspolitik och har stora internationella inslag. Utbildningen förbereder dig för att arbeta inom en mängd områden där ­lagstiftningen blir alltmer omfattande och svår att överblicka.

OM PROGRAMMET

Inom Juristprogrammet har du möjlighet till både bredd i ämnesutbudet och specialisering inom särskilda ämnesområden. Programmet fördelas på två nivåer, grundläggande och avancerad nivå. Den första består av sex terminer, 180 hög­skolepoäng (hp) och är inriktad på grund­läggande obligatoriska ämnesstudier.

Målet är att du som student ska få den överblick över rättssystemet och de teoretiska redskap som krävs för fortsatta mer avancerade och ämnesöverskridande studier på nästa nivå.

Den avancerade nivån består av 90 hp som till större delen ägnas åt valfria fördjupningskurser och projektorienterade kurser baserade på olika teman. I övrigt ägnas avancerad nivå två åt uppsatsarbete och en obligatorisk kurs om rättens teori, metod, historia och sociologi.

OM UNDERVISNINGEN

Undervisningen sker normalt i grupper på cirka 25 studenter. Kursdeltagarna får ut ett antal uppgifter av vilka de flesta har formen av konstruerade fall eller frågeställningar med anknytning till ­rättsfall.

Undervisningen förbereds i mindre arbetsgrupper (basgrupper). Arbetet redovisas kontinuerlig med åtföljande diskussion och kommentarer från läraren.

Lärarens roll är för det första kritiskt kommenterande: att ställa de frågor som är nödvändiga för att få fram de centrala principerna, reglerna och argumenten i kursmomentet.

För det andra ska läraren i efterhand sammanfatta ämnesstoffet och inlärnings­resultaten. För det tredje har läraren en viktig organiserande funktion: planera fördelningen av uppgifter, utnyttjande av vissa arbetsgrupper för special­uppgifter, se till att alla grupper får lägga fram sina resultat och vara verksam för att få sviktande grupper att fungera normalt.

Ofta ställs olika basgruppers resultat mot varandra och leder till en diskussion som kan vara givande från metodsynpunkt.

Smågruppsaktiviteten inför seminarieundervisningen blir i denna form basen för inlärningen och samtidigt det instrument som skapar aktivitet i den stora gruppen. Arbetet i basgruppen ger träning i samarbete och i att ge och ta argument.

Eftersom basgruppsarbetet förutsätter grundlig enskild förberedelse för att kunna vara effektivt innebär denna arbetsform också en träning i individuellt arbete och utvecklar goda studievanor.

All undervisning i seminarieform känne­tecknas av att aktivitetskravet riktas mot studenterna i första hand. Mest djupgående blir diskussionerna på seminarierna när dessa ägnas åt något eller ett par mera sammansatta problem.

Relaterade artiklar
Ställ en fråga